Copernicus Options Opportunity (D)
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Podstawowe informacje

Copernicus Options Opportunity (D) FIZ  lokuje aktywa w instrumenty pochodne na rynkach regulowanych, w szczególności na giełdach Eurex i CBOE. Inwestycje dotyczą instrumentów, które są zaliczane do najbardziej płynnych na światowych rynkach kapitałowych.

Zarządzającym funduszem jest wieloletni i doświadczony inwestor Dariusz Baran, która strategię inwestycyjną Copernicus Options Opportunity (D) FIZ opiera o zaawansowane metody matematyczne maksymalizujące zysk i minimalizujące ryzyko. Dariusz Baran jest również znaczącym inwestorem funduszu, ponieważ zainwestował swoje prywatne środki.

ZALETY

Zdolność do generowania dodatnich stóp zwrotu zarówno przy wzrostach, jak i spadkach rynków akcji i obligacji.

Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, przy jednoczesnym wysokim ryzyku inwestycyjnym.

Wykorzystanie tzw. multistrategii inwestycyjnej pozwalącej zarządzającemu na elastyczne dostosowywanie swoich decyzji inwestycyjnych do zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Wysoka płynność portfela. Umorzenie certyfikatów możliwe jest co miesiąc.

 
Home
Celem Funduszu jest inwestowanie w opcje na najbardziej płynne indeksy akcji na świecie S&P500 oraz Eurostoxx50. Inwestycje polegają na wystawianiu opcji średnioterminowych na te indeksy przy wykorzystaniu zgromadzonych środków finansowych jako zabezpieczenia wykupu tych opcji. Celem funduszu jest zwrot z inwestycji na poziomie przekraczającym 20% p.a.”

 – Dariusz Baran, Zarządzający Funduszem

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Home

Tomasz Supeł Dyrektor Sprzedaży
Copernicus Capital TFI S.A.
ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
www.copernicustfi.pl

+48 693 465 132

Niniejszy dokument został przygotowany przez Copernicus Capital TFI S.A. („Towarzystwo”) w dobrej wierze i z należytą starannością, jednak ma on charakter informacyjny i nie stanowi oferty lub zaproszenia do składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Copernicus Options Opportunity (D) I FIZ w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lub rekomendacji nabycia certyfikatów inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715 ) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy dokument nie zawiera pełnych informacji o funduszu, które można znaleźć w jego statucie udostępnianym w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo nie może zapewnić, że prezentowane w niniejszym dokumencie opinie lub oczekiwania okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Niniejszy dokument nie może być kopiowany lub przekazywany osobom trzecim bez zgody Towarzystwa. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego, fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz może charakteryzować się znacznymi wahaniami wartości Certyfikatów Inwestycyjnych, w krótkim okresie. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowane dane, ze względu na udział wyników historycznych modelu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od daty nabycia, wykupienia oraz opłat związanych z oferowaniem certyfikatów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym, przekraczającym 3 lata, ponadprzeciętnych zysków oraz akceptujących przejściowe, znaczne spadki wartości zainwestowanego kapitału. Ze względu na fakt, że inwestycje dokonywane są w walutach EURO i USD inwestycje funduszu i jego zyski są indeksowane w walutach obcych, a nie w złotych polskich.

Ta witryna używa plików cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia za pomocą programu służącego do obsługi Internetu.